Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

OTWARTY KONKURS OFERT

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT
Na podstawie art. 11 ust. 1, pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr XVI/94/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT  W 2016 ROKU
I. Rodzaj zadań publicznych:
1. Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a. organizacja i udział w treningach, meczach, zawodach i innych imprezach sportowych oraz rekreacyjnych,
b. utrzymanie i udostępnianie bazy sportowej,
c. wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Przemęt w zakresie szkolenia sportowego.
2. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a. organizacja działań integrujących kulturalnie środowiska wiejskie w szczegól-ności festyny integracyjne, pokazy, wystawy,
b. promocja działań kulturalnych wśród dzieci i młodzieży,
c. pomoc w zakresie upamiętnienia ważnych wydarzeń, miejsc pamięci, pomników,
d. wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:
1. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 180000 zł,
2. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 12000 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118
z późniejszymi zmianami), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Przemęt.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3. Wymagane są następujące załączniki do oferty:
a. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany); w przypadku przedkładania dokumentu pobranego ze strony: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu odpis nie wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem,
b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
w imieniu oferenta (-ów),
c. inne istotne informacje, przekazywane przez oferentów w uprzednich edycjach konkursów w formie załączników do oferty (np. sprawozdanie merytoryczne
z działalności organizacji, umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów
w przypadku wskazania partnerów w realizacji zadania, opinie i recenzje
w przypadku publikacji i wydawnictw itp.), mogą zostać zawarte w punktach
V.1, V.2 i V.3 oferty.
4. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na każdej stronie dokumentu.
5. Wymagany jest finansowy wkład własny oferenta – minimum 5% kosztu całkowitego zadania. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
6. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji kosztów: uzyskania licencji i zezwoleń, opłat statutowych oraz zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego oferenta.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o którym mowa w punkcie III.2 ogłoszenia.
2. W przypadku uzyskania dotacji termin realizacja zadania publicznego ustala się od
dnia podpisania umowy.
3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
V. Termin i sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać pocztą lub osobiście w Sekretariacie budynku Urzędu Gminy Przemęt – pokój 24, ul. Jagiellońska nr 8, 64-234 Przemęt, do dnia 11 stycznia 2016 r. do godz. 1700. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
2. Nie będą przyjmowane oferty przesłane droga elektroniczną.
3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją o nazwie podmiotu ubiegającego się o dotację i dopiskiem „KONKURS OFERT”.
4. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.
5. Podmiot ubiegający się o dotację może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednego zadania.
6. Oferty składane po terminie lub w niezamkniętych kopertach, a także niekompletne, wypełnione na błędnych formularzach, błędnie lub nieczytelnie podlegają odrzuceniu.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Otwarcie ofert w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Przemęt dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt
2. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową według poniższych kryteriów:
– Liczebność i charakterystyka określonych grup adresatów zadania,( m.in. dzieci, młodzież i seniorzy) – do 30 pkt.
– Zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach oferty – do 20 pkt.
– Ocena jakości i możliwości realizacji proponowanego zadania oraz kwalifikacje osób, którymi dysponuje oferent w realizacji zadania – do 20 pkt.
– Wysokość własnych środków finansowych i pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego przeznaczonych na realizację zadania – do 10 pkt.
– Ocena dotychczasowej współpracy z Gminą Przemęt (m.in. rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania środków otrzymanych na realizację zadań publicznych w latach poprzednich) – do 10 pkt.
– Szczegółowość i przejrzystość złożonej oferty – do 10 pkt.

3. Komisja Konkursowa może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska co najmniej 51 pkt. Propozycję otrzymania dotacji uzyskają tylko podmioty, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów. Oznacza to, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Przemęt.
5. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano
w ofercie. W tym przypadku oferent zobowiązany będzie do złożenia zaktualizowanego kosztorysu oraz harmonogramu.
6. Rozstrzygnięcie konkursu dokona Wójt Gminy Przemęt w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do składania ofert.
7. Od rozstrzygnięcia Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
VII. Zrealizowane przez Gminę Przemęt w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty:
1. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a. w 2015 roku: 180000 zł,
b. w 2014 roku: 180000 zł,
2. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a. w 2015 roku: 12000 zł,
b. w 2014 roku: 12000 zł,
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, pokój nr 3 lub 5, telefon 655496071.

wzór oferty, umowy, sprawozdania

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors