Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

Wójt Gminy Przemęt zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t.j. z 2014 r. poz. 1118), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.

1. Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2016 roku zadań publicznych samorządu gminnego w zakresie:
• kultury fizycznej i sportu,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i tradycji,
2. Tryb powołania i zasady działania komisji określa pkt XII Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 przyjętego uchwałą Nr XVI/94/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 roku.
3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t.j. z 2014 r. poz. 1118) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
• nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert
• nie pozostaje wobec organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
5. Wójt Gminy Przemęt zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej, regulamin pracy komisji konkursowej oraz wskaże przewodniczącego komisji.
6. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.
7. Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy wysłać pocztą lub złożyć do dnia 21 grudnia 2015 roku (decyduje data wpływu) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8 .

SO – Formularz zgłoszenia kandydata pdf

SO – Formularz zgłoszenia kandydata doc

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors