Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
przy ul. Wschowskiej 3, 64-200 Wolsztyn

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata:
  1. wykształcenie wyższe;
  2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
  3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
  4. brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora szpitala oraz Curriculum Vitae;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
  3. opisany przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5. zaświadczenie o niekaralności;
  6. pisemna zgoda na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych;
  7. koncepcja funkcjonowania SPZOZ w Wolsztynie.

Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym i adresem zwrotnym kandydata) należy składać w terminie do dnia 10.06.2016r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie”. Koperty z dokumentami należy przesłać na adres:

Zarząd Powiatu – Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
5 Stycznia 5
 64-200 Wolsztyn,

lub złożyć bezpośrednio: Sekretariat Starosty – II p., pok. 103, w godz. 8:00- 16:00 (pn) oraz 7:30 – 15:30 (wt – pt) – adres jak wyżej.

Udostępnianie materiałów informacyjnych:

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: www.powiatwolsztyn.pl – zakładka BIP oraz www.spzozwolsztyn.pl. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym
i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie są udostępniane do wglądu w budynku administracyjnym Szpitala, przy ul. Wschowskiej 3,
w godzinach od 8:00 do 14:00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors