Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Dbajmy o drogi i kamienie graniczne

Urząd Gminy Przemęt w związku z nagminnym zaorywaniem dróg, przydrożnych rowów i niszczeniem poboczy dróg pragnie zaapelować do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych bądź powiatowych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg, nie zaorywać pasów drogowych ani naruszać znaków granicznych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych „zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego”. Natomiast art. 15 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że „właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia”.

Pragniemy poinformować, że w przypadku stwierdzenia zaorywania i niszczenia pasów drogowych bądź naruszania znaków granicznych będziemy wnosić o dobrowolne przywrócenie do stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury. W sytuacji braku reakcji ze strony osoby, która dopuściła się ww. czynów, nieprawidłowości te zostaną usunięte na koszt rolnika. Podkreślić należy, że zaorywanie poboczy dróg jest wykroczeniem, za które można ponieść konsekwencje – art. 100 Kodeksu wykroczeń -kto „zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny, uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną – podlega karze grzywny do 1 000 zł albo karze nagany”. Naruszanie znaków granicznych jest przestępstwem i zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego kto „znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Liczymy na społeczną odpowiedzialność mieszkańców naszej Gminy i mamy nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem wszystkich, którym leży na sercu nasze wspólne dobro.

 

                                                                 Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska,                                                                  Nieruchomości i Planowania Przestrzennego                                                              Urzędu Gminy Przemęt

Przemęt, dnia. 06.06.2016r.

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]