Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

PCPR Wolsztyn

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

 ogłasza konkurs na stanowisko

 dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn

 

 1. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił ponad 6%.
 • Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
  • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  • co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na przedstawionym stanowisku,
  • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, samorządu powiatowego, finansów publicznych, prawa pracy, zamówień publicznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz pieczy zastępczej,
  • znajomość zadań i specyfiki funkcjonowania powiatowego centrum pomocy rodzinie,
  • umiejętność zarządzania finansami oraz personelem,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • prawo jazdy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • zarządzanie i kierowanie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie,
  • realizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, jak również określonych w uchwałach Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz w statucie jednostki,
  • nadzorowanie i koordynacja podstawowych zadań finansowych i gospodarczych, w tym dysponowanie środkami finansowymi, zgodnie z planem finansowym jednostki,
  • nadzór merytoryczny nad realizacją zadań jednostki,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników,
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z polityką kadrową w jednostce,
  • współpraca z organami Powiatu, jednostkami pomocy społecznej, innymi instytucjami
   oraz organizacjami pozarządowymi,
  • reprezentowanie jednostki na zewnątrz.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy,
  • koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki,
  • życiorys zawodowy,
  • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia itp.),
  • kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej w tym na stanowisku kierownika / dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie,
  • posiadane referencje,
  • oświadczenia:
   1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
   2. o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   3. o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
   4. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
   5. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, zgodnie
    z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 • Warunki pracy na stanowisku:
  • w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi teleinformatycznych;
  • biuro usytuowane na parterze;
  • budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – w budynku znajduje podjazd dla wózków inwalidzkich;
  • praca wymagająca dużej odporności na stres, umiejętności podejmowania decyzji, kontaktów z instytucjami publicznymi w zakresie realizacji zadań, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 • Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym i adresem zwrotnym kandydata) należy składać w terminie
do dnia 25 lipca 2016 roku (włącznie)
, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „II Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie”.
Koperty z dokumentami należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

5 Stycznia 5

 64-200 Wolsztyn,

lub złożyć bezpośrednio: Sekretariat Starosty – II p., pok. 103, w godz. 8:00- 16:00 (pn) oraz 7:30 – 15:30 (wt – pt) – adres jak wyżej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Aplikacje , które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiatwolsztyn.pl/ oraz na tablicy Informacyjnej Starostwa.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors