OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przemęt informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu na okres 30 dni protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oz. działką nr  1456 w Mochach.

Po upływie ww. terminu tut. organ wystąpi do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o  nieodpłatne przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Przemęt  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przemęt, 2016-08-31

z up. Wójta
/-/ mgr Mariusz Silski
Zastępca Wójta