Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

WÓJT GMINY PRZEMĘT

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t. j.  z 2016 r., poz. 239 ze zm.),

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

 

 1. Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2017 roku zadań publicznych samorządu gminnego w zakresie:
 • kultury fizycznej i sportu,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i tradycji,
 1. Tryb powołania i zasady działania komisji określa pkt XII Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 przyjętego uchwałą Nr XXIX/192/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 listopada 2016 roku.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
 • nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert
 • nie pozostaje wobec organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 1. Wójt Gminy Przemęt zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej, regulamin pracy komisji konkursowej oraz wskaże przewodniczącego komisji.
 2. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.
 3. Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 roku (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8.

formularz zgloszenia kandydata do prac w komisji konkursowej

 

zamieściła: Bożena Kurzawa

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors