Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmianie uległy niektóre przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów.

Od 1 stycznia 2017 r. bez zezwolenia można usunąć krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2, a także drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Największą zmianą jest zniesienie ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów dla właścicieli nieruchomości prywatnych.                                                                                                                                                                                       Zgodnie z nowymi przepisami bez zezwolenia można wyciąć drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.                                                                                                                                                                                                             Ponadto ustawa wprowadza również wyłączenie z uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

UWAGA!!! Nowe przepisy o wycince nie dotyczą drzewostanu leśnego. Usunięcie drzew rosnących w lasach nadal wymaga uzgodnienia z leśniczym warunków wycinki oraz właściwego ocechowania drewna w oparciu o przepisy ustawy o lasach.

UWAGA!!! Zezwolenie na usunięcie nadal jest wymagane m.in. dla:

 • rolników (z wyjątkiem usuwania drzew lub krzewów niezwiązanych z prowadzoną działalnością w branży rolniczej) np. w przypadku zamiaru usunięcia drzew lub krzewów kolidujących z budową wiaty,
 • dzierżawców użytkujących grunty, których właścicielami nie są osoby fizyczne,
 • podmiotów gospodarczych i osób prawnych,
 • nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 • drzew – pomników przyrody, w tym zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
 • drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze,
 • drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, ale usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • parafii,
 • zarządców dróg, jednostek samorządu terytorialnego,                                                  gdy:                                                                                                                         – obwód drzewa na wysokości 130 cm przekracza 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego i platanu klonolistnego  oraz 50 cm w przypadku pozostałych drzew,                                                                                                                             – krzewy rosnące w skupisku usuwane są z powierzchni większej niż 25 m2

 UWAGA!!!

W przypadku gdy usunięcie drzewa lub krzewu może spowodować naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów, (np. umyślnego niszczenia, zrywania czy uszkadzania, umyślnego płoszenia, niepokojenia, niszczenia, usuwanie lub uszkadzanie gniazd ptasich) – należy wstrzymać się z wycinką oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzyskanie odstępstwa od przedmiotowych zakazów. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) i podlega sankcjom karnym – karze aresztu lub grzywny. Nie ma potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich jeżeli drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezonem lęgowym tj. od 16 października do końca lutego i będzie wynikało to ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych.

UWAGA!!!  

Należy również zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach graniczących np. z drogą publiczną lub z sąsiadem. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie np. pasa drogowego.

Pamiętajmy, że drzewa to nasze dobro wspólne i nie powinniśmy ich usuwać niepotrzebnie. A jeśli już podejmiemy taką decyzję to dla równowagi przyrodniczej posadźmy nowe drzewa.

Szczegółowe informacje w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew można uzyskać w Urzędzie Gminy Przemęt, pok. 13 lub pod nr tel. 65 6156971.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zmianami)         http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002134

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U z 2016r., poz. 2183)  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002183

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U z 2014r., poz. 1409)     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001409

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014r., poz. 1408)  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001408

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors