Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Obowiązek szkolny  rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie dziecka do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

Od 1 września 2017 roku naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej rozpoczną dzieci urodzone w 2010 roku (są to dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017  wieku 6 lat nie poszły do klasy pierwszej) oraz dzieci z 2008 i 2009 roku, które zostały odroczone ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć naukę dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – oznacza to, że dziecko urodzone w 2011 roku może zostać przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że:

  1. chodzi do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017; lub
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dyrektor szkoły przyjmuje ucznia na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej pobiera i oddaje się u dyrektora szkoły.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej może zostać przyjęte dziecko zamieszkałe poza obwodem, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.

Szkoły obwodowe w Gminie Przemęt do których powinny uczęszczać uczniowie z miejscowości:

Dzieci zamieszkałe w miejscowości:

 

Szkoła obwodowa
Bucz, Bucz Nowy, Bucz Dębina, Barchlin, Sączkowo, Biskupice, Poświętno, Popowo Stare, Sokołowice Szkoła Podstawowa

im. Edwarda Tomińskiego

w Buczu

Borek, Siekowo, Kluczewo Szkoła Podstawowa

w Kluczewie

Górsko, Osłonin, Kaszczor, Wieleń Szkoła Podstawowa

im. Marcina Rożka

w Kaszczorze

Nowa Wieś, Mochy, Solec, Solec Nowy Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Mochach

Błotnica, Olejnica, Perkowo, Przemęt,  Radomierz, Siekówko, Starkowo Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich

w Przemęcie

W przypadku wybrania przez rodziców dla dziecka innej szkoły niż szkoła obwodowa (nawet wybrania szkoły za granicą oraz przeniesienia dziecka do innej szkoły), rodzice zobowiązani są poinformować dyrektora szkoły w obwodzie, w której mieszka dziecko, o tym, gdzie dziecko realizuje obowiązek szkolny. Informacja ta jest przekazywana przez rodziców w terminie do 30 września każdego roku.

Dyrektor szkoły obwodowej kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. W sytuacji niepoinformowania dyrektora szkoły o tym, gdzie dziecko chodzi do szkoły może spowodować uruchomienie procedury w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 42 ust. 1 Prawo oświatowe – Dz. U. z 2016 r. poz. 59).

Harmonogram czynności wraz z terminami składania dokumentów
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
na rok szkolny 2017/2018

Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym w przypadku wolnych miejsc w szkole
1. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 od 01 marca 2017 r.

do 15 marca 2017 r.

do godz. 15.00   

 od 14 sierpnia 2017 r.

do 18 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 i art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017, poz. 59)   do 17 marca 2017 r.

do godz. 15.00 

21 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

20 marca 2017 r.

do godz. 13.00

22 sierpnia 2017 r.

do godz. 13.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  od 21 marca 2017 r.

do 27 marca 2017 r.

do godz. 15.00

od 22 sierpnia 2017 r.

od godz. 13.00

do 28 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 28 marca 2017 r.

do godz. 13.00

 29 sierpnia 2017 r.

do godz. 13.00   

J. Karkowska

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors