Informacja o kończącym się terminie naboru wniosków na udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przemęt w 2018 roku.

Wójt Gminy Przemęt informuje że w dniu 30 września upływa termin naboru wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą realizowane w roku budżetowym 2018.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przemęt nr XVII/121/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przemęt.

Dotacja z budżetu Gminy obejmuje miejscowości Borek, Siekowo, Sokołowice, Biskupice, Poświętno, Popowo Stare, gdzie nie przewiduję się zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w związku z rozproszoną zabudową. Może również zostać udzielona na innym obszarze o rozproszonej zabudowie, bądź w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Aby uzyskać dofinansowanie należy:

  1. w pierwszej kolejności zgłosić do Starosty Wolsztyńskiego zamiar prowadzenia robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

  2. następnie złożyć do Wójta Gminy Przemęt wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z pozostałymi załącznikami określonymi
    w druku wniosku.

Wnioski do pobrania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przemęt:

http://bip.przemet.pl/przemet/bip/jak-zalatwic-sprawe/wykaz-kart-informacyjnych-swiadczonych-uslug-z-podzialem-na-referaty/referat-rnp.html lub w Urzędzie Gminy Przemęt w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Drukuj

Pracownik Urzędu Gminy Przemęt w referacie organizacyjno-prawnym. Pełni funkcję administratora strony internetowej Gminy Przemęt.