Dnia 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400
w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się
XLV sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt.

Proponowany porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2017-2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do uchwały nr XXV/166/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt.
11. Wolne głosy, wnioski i informacje.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Drukuj

Pracownik Urzędu Gminy Przemęt w referacie organizacyjno-prawnym. Pełni funkcję administratora strony internetowej Gminy Przemęt.