Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Zasady tworzenia kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Zasady tworzenia kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 017 poz.1566 ze zm.), wprowadzając istotne zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli.

Ustawa o której mowa wprowadza definicję „miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”- jako wykorzystywane do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędących kąpieliskiem (obecna nazwa – miejsca wykorzystywane do kąpieli).

W II rozdziale w/w ustawy – Wody wykorzystywane do kąpieli – w sposób szczegółowy opisane są obowiązki poszczególnych jednostek organizacyjnych w przypadku organizowania kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Zgodnie z ustawą, Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy. Organizator kąpieliska, jest zobowiązany do
31 grudnia poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać Wójtowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko.

Wniosek – kąpielisko – musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
 2. Nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska;
 3. Wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;
 4. Wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska;
 5. Wskazanie terminów otwarcie i zamknięcia kąpieliska;
 6. Opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych;
 7. Wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

Do wniosku, o którym wyżej mowa należy dołączyć:

 1. Kopię zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w Ustawie Prawo wodne art. 394 ust.1 pkt.4, wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9;
 2. Informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
 3. a) aktualny profil wody w kąpielisku,
 4. b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianki, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
 5. c) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
 6. d) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli;
 7. Zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.

W przypadku gdy wniosek jest niekompletny, Wójt wzywa organizatora do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Projekt uchwały zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy (art.39.1) w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Dotychczas brak było regulacji dotyczącej okresu funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

Ponadto, wg nowej regulacji prawnej proces formalny tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, został zmieniony w sposób zbliżony do tworzenia kąpieliska. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje Wójtowi wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Wniosek, o którym mowa, zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
 2. Nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 3. Wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 4. Wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 5. Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 6. Wskazanie terminów poboru próbek wody;
 7. Opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym urządzeń sanitarnych;
 8. Wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 2. Informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko;
 3. Uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.

Jeżeli wniosek jest niekompletny, podlega procedurze uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Projekt uchwały dotyczący kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli rady gminy wraz z wnioskiem i dokumentami organizatora  przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielom wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors