OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 11 ust. 1, pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t. j. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/302/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017 roku, w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2018 ROKU

UWAGA: PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA

Załączniki:

  1. ogłoszenie 2018 r.
  2. oferta
  3. aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania
  4. zaktualizowany harmonogram
  5. sprawozdanie

 

zamieściła: Bożena Dembowa