Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Obowiązek szkolny  rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie dziecka do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

Od 1 września 2018 roku naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej rozpoczną dzieci urodzone w 2011 roku oraz dzieci z 2010 i 2009 roku, które zostały odroczone ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć naukę dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – oznacza to, że dziecko urodzone w 2012 roku może zostać przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że:

  1. chodzi do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018; lub
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dyrektor szkoły przyjmuje ucznia na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.  

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej pobiera i oddaje się u dyrektora szkoły obwodowej.  

Szkoły obwodowe w Gminie Przemęt do których powinny uczęszczać uczniowie z miejscowości:

Dzieci zamieszkałe w miejscowości:

 

Szkoła obwodowa Dyrektor szkoły
Bucz, Bucz Nowy, Bucz Dębina, Barchlin, Sączkowo, Biskupice, Poświętno, Popowo Stare, Sokołowice Szkoła Podstawowa

im. Edwarda Tomińskiego

w Buczu

 

Bartłomiej Górny

Borek, Siekowo, Kluczewo Szkoła Podstawowa

w Kluczewie

Włodzimierz Pilich
Górsko, Osłonin, Kaszczor, Wieleń Szkoła Podstawowa

im. Marcina Rożka

w Kaszczorze

Robert Szwed
Nowa Wieś, Mochy, Solec, Solec Nowy Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Mochach

Małgorzata Zielińska
Błotnica, Olejnica, Perkowo, Przemęt,  Radomierz, Siekówko, Starkowo Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich

w Przemęcie

Halina Pohl

W przypadku wybrania przez rodziców dla dziecka innej szkoły niż szkoła obwodowa (nawet wybrania szkoły za granicą oraz przeniesienia dziecka do innej szkoły), rodzice zobowiązani są poinformować dyrektora szkoły w obwodzie, w której mieszka dziecko, o tym, gdzie dziecko realizuje obowiązek szkolny. Informacja ta jest przekazywana przez rodziców w terminie do 30 września każdego roku.  

Dyrektor szkoły obwodowej kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. W sytuacji niepoinformowania dyrektora szkoły o tym, gdzie dziecko chodzi do szkoły może spowodować uruchomienie procedury w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 42 ust. 1 Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 59).  

Rekrutacja rozpoczyna się zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt nr 2.2018 z  dnia 26 stycznia 2018 r.

Harmonogram czynności wraz z terminami składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym w przypadku wolnych miejsc w szkole
1. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 05 marca 2018 r.

do 16 marca 2018 r.

do godz. 15.00   

 

od 20 sierpnia 2018 r.

do 24 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 i art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.)    

 

 19 marca 2018 r.

 

 

 

 27 sierpnia 2018 r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

20 marca 2018 r.

do godz. 13.00

 

 28 sierpnia 2018 r.

do godz. 13.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 20 marca 2018 r.

od godz. 13.00

do 23 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

od 28 sierpnia 2018 r.

od godz. 13.00

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

27 marca 2018 r.

do godz. 13.00

 

 31 sierpnia 2018 r.

do godz. 13.00   

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej może zostać przyjęte dziecko zamieszkałe poza obwodem, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej – Uchwała nr XXXV/230/17 Rady Gminy Przemęt z  dnia 15 lutego 2017 r.

Lp. Kryteria Punkty
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły 5 pkt
2. Kandydat realizował obowiązek przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny w przedszkolu/szkole na terenie Gminy Przemęt 4 pkt
3. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  3 pkt

 Dokumentami potwierdzającymi spełnianie w/w kryteriów jest oświadczenie rodziców załączone do wniosku.

J. Karkowska

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors