Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019  

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Do uczęszczania do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 mają prawo dzieci w wieku od 3-5 lat (również dzieci które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) – oznacza to, że każdy złożony wniosek dzieci ur. w latach 2013, 2014 i 2015 musi być rozpatrzony.

Natomiast dziecko w wieku 6 lat (ur. 2012) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu czy oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku – pod warunkiem, że są wolne miejsca w przedszkolu.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola pobiera i oddaje się w przedszkolach:

  1. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu – dyrektor Melania Wysocka;
  2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Buczu – dyrektor Bartłomiej Górny;
  3. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze – dyrektor Robert Szwed
  4. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach – dyrektor Barbara Utrata
  5. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi – dyrektor Alina Piotrowska
  6. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie – dyrektor Elżbieta Grygiel – Tórz;
  7. Przedszkole Samorządowe w Siekowie – dyrektor Włodzimierz Pilich.

Rekrutacja rozpoczyna się zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt nr 2.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu  
1. Pobranie i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 26 lutego 2018 r.

do 16 marca 2018 r.

do godz. 15.00 

 

od 23 kwietnia 2018 r.

do 26 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 i art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.)    

 

 19 marca 2018 r.

 

 

 

27 kwietnia 2018 r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

20 marca 2018 r.

do godz. 13.00

 

 30 kwietnia 2018 r.

do godz. 13.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 20 marca 2018 r.

od godz. 13.00

do 23 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

od 30 kwietnia 2018 r.

od godz. 13.00

do 04 maja 2018 r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

26 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 07 maja 2018 r.

do godz. 15.00

Rekrutację w danym przedszkolu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w tych placówkach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Są to:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – Uchwała nr XXXV/229/17  Rady Gminy Przemęt z dnia 15 lutego 2017 r.

Lp. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
1. Kandydat, którego jeden lub oboje rodziców/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą oraz rodzic samotnie wychowujący dziecko.  

4 pkt

 

2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja. 3 pkt
3. Zamieszkanie w pobliżu przedszkola przez kandydata. 1 pkt
4. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.  

1 pkt

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, pobieraniu nauki, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej.
  2. Oświadczenie:

1) O uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola w roku szkolnym,   na który jest prowadzona rekrutacja;

2) O objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Szczegółowy regulamin dotyczący rekrutacji jest dostępny w/w przedszkolach.

J. Karkowska

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]