Dnia 28 marca 2018 roku (środa) o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się LI sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt.

Proponowany porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Apel Rady Gminy Przemęt w sprawie przeprowadzenia prac konserwacyjnych na ciekach melioracyjnych znajdujących się na terenie gminy Przemęt.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Przemęt na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Przemęt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Przemęcie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1 na powiększenie sąsiedniego lokalu handlowo gastronomicznego „SZARLOTKA”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Przemęcie przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 2017 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Transmisja na żywo z obrad pod adresem www.przemet.tv (zakładka Sesje na żywo).