Osoby, które składały wnioski dotyczące oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą proszone są o zgłaszanie się do tut. Urzędu – pokój nr 13 w celu podpisywania sporządzonych protokołów suszowych. Podpisane protokoły zostaną skierowane do Wojewody Wielkopolskiego w celu ich weryfikacji i zatwierdzenia. Po dokonanej weryfikacji protokoły zostaną odesłane do tut. Urzędu, który przekaże je rolnikom.
Forma ewentualnej pomocy z tytułu klęski suszy w uprawach rolnych spowodowanych suszą, na dzień dzisiejszy nie jest znana.

Informację przygotował:
Tomasz Konieczny