Na starcie będzie pyszna jesienna kawa i herbata z… a to będzie niespodzianka 🙂 W Zagrodzie u Rzeźbiarza w Górsku zobaczymy jak wypieka się i co najważniejsze jak pysznie smakuje świeżo upieczony chleb. Oczywiście ze swojskim smalcem albo powidłami.
W Starkowie pysznej zupy grzybowej, kiełbasy i pyr z ogniska, salcesonów oraz pyr z gzikiem.
Będzie pysznie! ZAPRASZAMY! W niedzielę 29 września spotkajmy się na trasie rajdu.
Wszyscy na rowery! Dobra zabawa gwarantowana!
 
Koszt udziału w rajdzie wynosi 35 zł (opłata za posiłek, ubezpieczenie, wóz techniczny) oraz 30 zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodzin. Wpłat można dokonywać osobiście w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie lub na konto GCKiB w Przemęcie – BS Wschowa 49 8669 0001 2004 0049 1358 0001 do godz. 12:00 dnia 26 września 2019 r.
Jednocześnie prosimy o osobiste lub telefoniczne podanie danych do ubezpieczenia – imię, nazwisko, adres, pesel – numer tel. 65 619 34 85 lub e-mail: gok [at] przemet.pl

Regulamin Przemęckiego Rajdu Rowerowego „Jesienne Smaki”
Niedziela 29 września 2019 roku

1. Organizatorem Rajdu Rowerowego jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie.
2. Celem imprezy jest promocja walorów gminy Przemęt.
3. Miejscem zbiórki jest parking przy sali wiejskiej w Buczu.
4. Trasa rajdu przebiega przez miejscowości: Bucz–Bucz Nowy- Kluczewo-Siekowo–Siekówko–Przemęt–Błotnica–Radomierz- Górsko-Starkowo–Bucz Dębina-Bucz. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzją organizatora rajdu.
6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką i w towarzystwie osób dorosłych, które odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
7. Każdy uczestnik rajdu oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w rajdzie rowerowym oraz pokonanie w określonym czasie wyznaczonej trasy.
8. Każdy uczestnik, który jest uczulony lub musi otrzymać określone leki ma obowiązek powiadomić o tym organizatora rajdu.
9. Uczestnicy rajdu mają obowiązek bezwzględnie stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych we wszystkich sprawach związanych z organizacją rajdu oraz z ustalonymi zasadami rajdu.
10.Uczestnik rajdu ma prawo zrezygnować z udziału w rajdzie w trakcie jego trwania bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za udział rajdzie. O rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik jest zobowiązany powiadomić organizatorów.
11.Uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku i czystości w miejscach postoju, a w szczególności nie zaśmiecania terenu postoju.
12. W trakcie rajdu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających .
13. Organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników, którzy będą po spożyciu alkoholu, jak również osoby w stanie nietrzeźwym nie będą dopuszczone do rajdu oraz zostaną one wykluczone z dalszego uczestnictwa bez prawa zwrotu wpłaconej kwoty.
14.Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgubione rzeczy, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
15.Rajd rowerowy odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. uczestnicy będą zobowiązani do poruszania się w grupach do 15 osób zachowując stosowne odstępy pomiędzy sobą.
16.Koszty uczestnictwa w rajdzie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem rajdu.
17.Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania niniejszego regulaminu.
18.Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją Przemęckiego Rajdu Rowerowego pt. „Jesienne Smaki”, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L z 2016 r., Nr 119, poz. 1].
19.Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniu oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania oraz organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji wydarzenia oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia o ochronie danych osobowych.
20. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda
21.KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
a)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt.
b) Inspektorem ochrony danych w GCKiB w Przemęcie jest Karolina Chlebowska.
c)Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Przemęckiego Rajdu Rowerowego dnia 19 września 2019 roku.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
• firma ubezpieczeniowa,
• instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
f) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uwagi na to, iż przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
h)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny, w celu realizacji 9 Dziecięcego Przemęckiego Rajdu Rowerowego lub do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
i) Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników rajdu nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
22. Udział w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
23.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.