Zapraszamy na rajd konny. Po kilku latach wracamy na szlaki konne! Wiele atrakcji i niezapomniana przygoda.

Koszt udziału w rajdzie wynosi 40 zł od osoby z własną bryczką lub na koniu oraz 70 zł dla uczestników chcących jechać na specjalnym wspólnym wozie. (opłata za wóz, posiłek, ubezpieczenie). Wpłat można dokonywać osobiście w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie lub na konto GCKiB w Przemęcie – BS Wschowa 49 8669 0001 2004 0049 1358 0001 do godz. 12:00 dnia 17 października 2019 r.
Jednocześnie prosimy o osobiste lub telefoniczne podanie danych do ubezpieczenia – imię, nazwisko, adres, pesel –
numer tel. 65 619 34 85 lub e-mail: gok [at] przemet.pl

Regulamin Przemęckiego Rajdu Konnego
Niedziela 20 października 2019 roku
1. Organizatorem Rajdu Konnego jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie.
2. Celem imprezy jest promocja walorów gminy Przemęt.
3. Miejscem zbiórki jest plac przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Mochach.
4. Trasa rajdu przebiega przez miejscowości: Mochy – punkt Lehmanna – Kaszczor – Kaszczor tzw. „Zimne wody”- Mochy leśniczówka – Mochy. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie konnym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjami organizatora rajdu.
6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką i w towarzystwie osób dorosłych, które odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
7. Każdy uczestnik rajdu oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w rajdzie konnym.
8. Każdy uczestnik, który jest uczulony lub musi otrzymać określone leki ma obowiązek powiadomić o tym organizatora rajdu.
9. Uczestnicy rajdu mają obowiązek bezwzględnie stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych we wszystkich sprawach związanych z organizacją rajdu oraz z ustalonymi zasadami rajdu.
10.Uczestnik rajdu ma prawo zrezygnować z udziału w rajdzie w trakcie jego trwania bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za udział rajdzie. O rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik jest zobowiązany powiadomić organizatorów.