Wójt Gminy Przemęt zaprasza do udziału w konsultacjach Programu współpracy na rok 2020 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Formą konsultacji jest zgłaszanie pisemnych opinii i uwag do programu współpracy przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 19 listopada 2019r. 

 

Załączniki: 

zarządzenie w sprawie konsultacji

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZEMĘT na 2020r.