Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o ofercie pracy

Urząd Gminy w Przemęcie zatrudni palacza c.o.

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Przemęcie ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
 2. Miejsce wykonywania pracy: sala wiejska w Nowej Wsi
 3. Wymagania:

– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub branżowe

– uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub deklaracja
o ukończeniu szkolenia przed zatrudnieniem,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku

– rzetelność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność

 1. Zakres wykonywanych zadań: palenie na Sali wiejskiej w Nowej Wsi podczas prowadzenia świetlicy wsparcia dziennego dla dzieci
 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

-1/4 etatu

– umowa o pracę na czas określony

– obsługa pieca

 1. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

– oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach:

–  osobiście w siedzibie Urzędu (Biuro Obsługi Klienta)

– pocztą na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt (w wskazanym poniżej terminie);

– w formie elektronicznej poprzez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP na adres http://esp.przemet.pl/,

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisku palacz c.o.”  w terminie  do 29 listopada 2019 roku  do godz. 17:00. Decyduje data wpływu do Urzędu.

 1. Klauzula informacyjna:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt jest Pani Liwia Sterna, tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

–  podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,

– instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  o ochronie danych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.

 

Załączniki:

Oświadczenie o stanie zdrowia

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages