Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY

W związku z realizacją projektu nr: RPWP.07.02.02-30-076/17 pt. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów ”  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie  serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, nieaktywne zawodowo powyżej 60 roku życia z terenu gminy Przemęt  do uczestnictwa  w ww. projekcie. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Przemęt, o 20 osób objętych wsparciem w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy w Błotnicy w terminie 01.01.2020r.-30.11.2021r. oraz o 40 osób w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora w Gminie Przemęt w terminie 01.12.2018r.-30.11.2021r.

Czas realizacji projektu: od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej  z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystywaniem środków EFS  i EFRR na lata 2014-2020 (współwystępowanie różnych przesłanek); osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi zamieszkujących w Gminie Przemęt.

O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryterium:

 1. Osoby z niepełnosprawnościami i osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (1051,50 zł netto) bądź na osobę  w rodzinie (792 zł netto), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Oferta Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy:

 1. bezpłatny przewóz uczestników z miejsca zamieszkania do DDP Senior+,
 2. usługi socjalne, w tym posiłek,
 3. usługi rehabilitacyjne: kinezyterapia, gimnastyka indywidualna i grupowa, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne,
 4. zajęcia edukacyjne: wykłady i pogadanki tematyczne, warsztaty wspomagające pamięć i koncentrację,
 5. działania aktywizujące społecznie: zajęcia kulturalno – rekreacyjne, spotkania i uroczystości okolicznościowe, zajęcia relaksacyjne.

Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Błotnicy będzie czynny od poniedziałku do piątku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek osoby/rodziny z prośbą o przyjęcie do Projektu określającego formę wsparcia (załącznik nr 1 do zmiany Regulaminu)
 2. b) Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu)
 3. c) Oświadczenie Uczestnika ubiegającego się o przyjęcie do DDP Senior+ w Błotnicy (załącznik nr 2 do zmiany Regulaminu)
 4. d) Oświadczenie Uczestnika projektu (załącznik nr 3 do zmiany Regulaminu)
 5. e) Deklaracja Uczestnika projektu (załącznik nr 4 do zmiany Regulaminu)

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji. 

Zgłoszenia o przyjęcie przyjmowane są do dnia 31.12.2019r. w pok. Nr 9 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

Informacje o projekcie znajdą się w na stronie www: Gminy Przemęt, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji : Barbara Ścigała, tel. kom. 663 484 510

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors