Wójt Gminy Przemęt przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019 oraz o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2020 r.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art.11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818).

Druk oświadczenia dostępny pod adresem:

https://przemet.com/2019/04/18/so-xviii-oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-napojow-alkoholowych/