Dzięki licznym staraniom i zabiegom Wójta Gminy Przemęt w miesiącu grudniu 2019r. przeprowadzono prace konserwacyjne cieków wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Przemęt: Południowy Kanał Obry, Kanał Przemęcki, Kanał Błotnicki, Struga Kaszczorska i Kanał Kaszczorski,

Wójt Gminy niejednokrotnie zgłaszał i informował Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (instytucja odpowiedzialna za konserwację cieków wodnych) o katastrofalnym stanie technicznym cieków znajdujących się na terenie gminy Przemęt. Apelował o pilne przeprowadzenie konserwacji cieków, załączając materiały fotograficzne przedstawiające ich bieżący stan utrzymania.

Efektem tych starań były rozpoczęte w grudniu 2019r. prace konserwacyjne na:

  1. Południowym Kanale Obry,
  2. Kanale Przemęckim,
  3. Kanale Błotnickim,
  4. Strudze Kaszczorskiej,
  5. Kanale Kaszczorskim                                                                                                                                                         – cieki w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Sławie, oraz
  6. Rzece Soleckiej – ciek w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Grodzisku Wielkopolskim.

Zakres robót cieków wymienionych w pkt. 1-5 polegał na mechanicznym i ręcznym wykoszeniu ich skarp oraz mechanicznym hakowaniu dna na całych długościach cieków. Z kolei prace na Rzece Soleckiej polegały na wykoszeniu dna i skarp na całej długości cieku, odcinkowym mechanicznym odmulaniu jego dna oraz usunięciu drzew tworzących liczne zatory. Inwestorem prac było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a ich wykonawcą Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie – w przypadku Południowego Kanału Obry oraz firma Agro – Las Serwis z Poznania – pozostałe cieki. W dniach 17 grudnia 2019 roku oraz 23 grudnia 2019 roku przeprowadzono odbiory końcowe robót. Odbioru dokonali pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego wraz z wykonawcami przy udziale pracowników i przedstawicieli Gminy Przemęt.

W miesiącu sierpniu 2019r.  przeprowadzono roboty konserwacyjne na dwóch innych ciekach znajdujących się na terenie gminy Przemęt tj.: Rów Kluczewo oraz Rów Popowo. Inwestorem tych prac było również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (cieki w administracji Nadzoru Wodnego w Sławie), a ich wykonawcą była Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich
w Bonikowie. Prace polegały na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp oraz mechanicznym hakowaniu bądź odmulaniu dna na całych ich długościach.

Podsumowując w 2019 roku przeprowadzono roboty konserwacyjne aż 8 z 12 cieków znajdujących się na terenie naszej gminy. Konserwacje wykonano na łącznej długości prawie 56 km za kwotę niemal 800 tys. zł.

Jest to pierwszy od wielu lat rok, w którym udało się przeprowadzić konserwację aż tylu cieków
i  w takim zakresie.   Dla porównania w 2018 roku konserwacji poddany został – 1 ciek, w roku 2017 – 3 cieki, w roku 2016 – 4 cieki, w roku 2015 – 3 cieki i w zdecydowanej większości prace polegały jedynie na wykoszeniu dna i skarp cieków.

Według zapewnień przedstawicieli Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to nie koniec robót konserwacyjnych, gdyż w bieżącym roku planowane są do przeprowadzenia kolejne prace konserwacyjne – w tym cieków, które nie zostały objęte pracami w roku 2019. Zakres tych prac oraz terminy ich przeprowadzenia na chwilę obecną są jeszcze nieznane.

Poczynione roboty konserwacyjne to dowód dużego zaangażowania w aktywne i skuteczne działania czynione przez kierownictwo i pracowników Gminy Przemęt w zakresie należytego utrzymywania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Przemęt.

Dziękujemy p. Janowi Wardeckiemu – Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz p. Dariuszowi Kliber – Kierownikowi Nadzoru Wodnego w Sławie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którzy dołożyli wielu starań
i zabiegów aby przeprowadzić konserwację jak największej ilości cieków na terenie naszej gminy.

Zdjęcia cieków przed konserwacją:

 

Zdjęcia cieków po konserwacji