Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), Wójt Gminy Przemęt ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2020 ROKU