Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie z dnia 1 kwietnia 2020 r. o naborze wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) – Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie ogłasza na podstawie art. 15zzd. w/w ustawy nabór wniosków o jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Do składania wniosków od dnia ogłoszenia tj. 01.04.2020 r. upoważnieni są:

  • Mikroprzedsiębiorcy (o których mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

 

  1. Wniosek o pożyczkę przedsiębiorca składa na załączonym formularzu do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.
  3. Pożyczka może być udzielona jednorazowo do wysokości 5000 zł.
  4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskontu weksli przyjmowanych przez NBP.
  5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami na okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  6. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 r.

Podstawą udzielenia jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzesiębiorcy stanowi umowa zawarta przez powiatowy urząd pracy z mikroprzedsiębiorcą.

Złożenie dokumentów poprzez platformę praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy proces realizacji

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

W przypadku braku możliwości złożenia wymaganych dokumentów poprzez platformę praca.gov.pl dopuszcza się osobiste dostarczenie dokumentów do wyznaczonego w PUP miejsca lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie

https://wolsztyn.praca.gov.pl/