Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

PODATKI LOKALNE NA ROK 2022

Ogłoszenie

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości na 2022r. na podstawie Uchwały nr 315/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 października 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wynoszą:

 • od budynków lub ich części:
 1. a) mieszkalnych – 0,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,08 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 5. e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gospodarczych i garaży – 5,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 6. f) od pozostałych nie wymienionych w literze „e” – 8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
 • od budowli: 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,
 • od gruntów:
 1. a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m² powierzchni,
 2. b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
 3. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,28 zł od 1 m² powierzchni,
 4. d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,26 zł od 1 m2 powierzchni.

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych na 2022r. na podstawie Uchwały nr 108/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2019r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, będą obowiązywały takie same jak w 2020 r. i w 2021r.. Kwoty stawek dostępne są na stronie internetowej: przemet.pl.

 

PODATEK ROLNY

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 r. – cena skupu żyta wynosi 61,48 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2022 r. na podstawie komunikatu wynosi:

– dla gruntów gospodarstw rolnych – 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego,

– dla pozostałych gruntów rolnych – 307,40 zł od 1 ha fizycznego.

 

PODATEK LEŚNY

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. – cena drewna wynosi 212,26 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2022 r. na podstawie komunikatu wynosi:

– za las  – 46,6972 zł od 1 ha fizycznego.

 

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors