Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

INFORMACJA / ІНФОРМАЦІЯ

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia:

–  podmioty, w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz
z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art.13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz.583).

Warunki przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, maksymalną wysokość świadczenia, warunki  przedłużania wypłaty świadczenia określono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne pieniężne określono w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022r.

Warunki, które trzeba spełnić aby otrzymać świadczenie pieniężne:

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą wojewody. Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40,00 zł. za osobę dziennie.

Jeśli mieszkaniec Gminy Przemęt zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie
w okresie od 24 lutego 2022r. i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz. Otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas od momentu wypełnienia wniosku,
a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek/wnioski w terminie późniejszym. Może także poczekać i w terminie późniejszym złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie jest wypłacane z dołu, czyli jedynie
za miniony już okres zapewnienia obywatelowi Ukrainy zakwaterowania oraz wyżywienia,
a nie za okres, w którym planuje się dopiero zapewnić obywatelowi zakwaterowanie oraz wyżywienie. We wniosku należy wskazać konkretne dni, w jakich zapewniono zakwaterowanie
i wyżywienie.

Mieszkańcy gminy Przemęt (osoby fizyczne i inne podmioty) składający wniosek powinni posiadać:

– własny numer PESEL lub NIP

– imię i nazwisko osoby/osób przyjętej/przyjętych do zakwaterowania (numer PESEL każdej osoby przyjętej do zakwaterowania lub w przypadku braku numeru PESEL – rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość każdej osoby,

– adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania,

– numer rachunku bankowego, na który wypłacane zostanie świadczenie.

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania
i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnienie pracownicy urzędu gminy. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy w złożonym wniosku podano nieprawdę.

Gdzie i jak złożyć wniosek o świadczenie pieniężne:

– w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Przemęcie – pokój nr 15, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 do 15.30,

– korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania oraz klauzulę informacyjną RODO.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych
we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022r.

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Пільги для осіб, які забезпечували проживання та харчування громадян України, які прибули на територію Республіки Польща у зв’язку з воєнними діями, які ведуться на території України.
Особи, які мають право на отримання пільги:
– суб’єкти господарювання, зокрема фізичні особи, які ведуть домашнє господарство, які забезпечували проживання та харчування громадян України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави, та укр. громадян, які мають Карту поляка, які разом з
у зв’язку з цими бойовими діями вони прибули на територію Республіки Польща зі своїми найближчими родинами.
Допомога призначається на підставі заяви, зазначеної у частині 1 статті 13 Закону від 12 березня 2022 року. про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів від 2022 року, ст. 583).
Умови призначення грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, максимальний розмір допомоги та умови продовження виплати допомоги визначені Постановою Ради Міністрів України від 15 березня 2022 року. Зразок заяви про отримання грошової допомоги зазначено в розпорядженні Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 16 березня 2022 року.
Коли виплата не нараховується?
Грошова допомога не виплачується, якщо:
– вже виплачено допомогу особі, на яку поширюється житло за вказаний період,
– за період, на який подається заява, суб’єкт господарювання отримав додаткову винагороду, в т.ч в оренду,
– умови проживання та харчування загрожують життю або здоров’ю людей,
– заява про надання пільги не відповідає дійсності.
ви, які повинні бути виконані для отримання грошової допомоги:
Пільга надається на період фактичного забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, не більше ніж 60 днів. Строк виплати допомоги може бути продовжений в особливо виправданих випадках за згодою воєводи. Розмір допомоги встановлено у розмірі 40,00 злотих. на людину в день.
Якщо житель ґміни Перемент забезпечує проживання та харчування громадянина України
в період з 24 лютого 2022р. і все ще має намір їх надати, він може подати заявку зараз. Тоді він отримає виплату лише за час з моменту заповнення заяви,
а на період, що залишився, він може подати іншу заяву/заяви пізніше. Він також може почекати, а потім подати єдину заяву на весь період надання громадянина України проживання та харчування.
Відповідно до чинного законодавства, допомога виплачується заборговано, тобто тільки
за попередній період забезпечення громадянина України житлом та харчуванням,
а не на період, у який планується забезпечити громадянина житлом та харчуванням. У заяві необхідно вказати конкретні дні, на які надається житло
і харчування.
Мешканці ґміни Перемент (фізичні та інші юридичні особи), які подають заяву, повинні мати:
– власний номер PESEL або номер NIP
– ім’я та прізвище особи (осіб), допущеної в житло (номер PESEL кожної допущеної особи або за відсутності номера PESEL – тип і номер/серія документа, що підтверджує особу кожної особи,
– адреса місця проживання осіб, допущених до проживання,
– номер банківського рахунку, на який буде виплачена допомога.
Термін вирішення питання:
Заява розглядається протягом місяця з дня її подання до управління комунальної власності. Муніципалітет може обумовити призначення або виплату допомоги перевіркою умов проживання і харчування. Перевірка проводиться за дорученням працівників комунальної служби. Допомога не нараховується, якщо умови проживання та харчування загрожують життю чи здоров’ю людей, а також якщо подана заява містить неправдиві відомості.
Де та як подати заяву на отримання грошової допомоги:
– в офісі обслуговування клієнтів комунального офісу в Перементі – кімната 15, з понеділка по п’ятницю з 7.30 до 15.30,
– за листуванням за адресою: Офіс гміни в Перементі, вул. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
До заяви повинні бути додані заповнені картки людей, допущених до проживання, та інформаційне положення GDPR.
Особа, яка претендує на отримання грошової допомоги, подає декларацію про достовірність даних, що містяться в ній у заяві, під страхом покарання за неправдиві свідчення.

 

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]