Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

LII Sesja Rady Gminy Przemęt

Termin: 28 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt
na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2022/2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt
z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Poświętno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany
i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
niż trzy lata.

14. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Przemęt za rok 2021.
a) debata nad raportem o stanie Gminy Przemęt,
b) głosy radnych,
c) głosy mieszkańców,
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania.
15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2021 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
a) omówienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przemęt na rok 2021, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2021,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2021,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przemęt za 2021 rok,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przemęt z tytułu wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2021 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2021,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad

 

 

 

Transmisja z sesji pod adresem https://www.przemet.tv/live.htm

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors