Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.).

Dla kogo dodatek?

Uprawnionymi podmiotami są m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, noclegownie, przychodnie, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, jednostki wspierania rodziny, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy oraz podmioty o których mowa w art. 26 ust. 1-1b, 1d ww. ustawy.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom wrażliwym:

  • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
  • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków albo
  • jest źródłem spalania paliw w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, które wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.

Ile wynosi dodatek dla podmiotów wrażliwych?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku. W przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku obliczenia wykonywane są dla tego okresu. Wysokość dodatku oblicza się zgodnie ze wzorem podanym w art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Do wniosku załącza się oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność
z oryginałem dokumentów:

1) potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu, któremu przysługuje dodatek dla podmiotów wrażliwych;

2) sprzedaży (faktur, rachunków) będących podstawą do wykonania obliczeń, potwierdzających datę nabycia, ilość oraz koszt zakupionego i dostarczonego paliwa.

Do kiedy należy składać wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku
o wypłatę dodatku, organ wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej. W przypadku wniosku w wersji papierowej, wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Przemęt.

Informacje w sprawie sposobu złożenia wniosku można uzyskać w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Przemęt, pok. nr 20, tel. 65 615 69 56.

Pliki do pobrania:

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors