Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

ZAPROSZENIE DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

WÓJT GMINY PRZEMĘT

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.

 

  1. Zadaniem komisji konkursowej będzie opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w 2023 r.
  2. Tryb powołania i zasady działania komisji określa pkt XII Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 przyjętego uchwałą Nr 449/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 listopada 2022 roku.
  3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
  • nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert,
  • nie pozostaje wobec organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
  1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.
  2. Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy złożyć do dnia 30 grudnia 2022 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8.

 

Załącznik:

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors