Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

Dnia 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Powyższa ustawa określa warunki, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia powyższej funkcji.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. Pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. Uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn
    65 lat,
  3. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Przemęt, na podstawie posiadanych dokumentów  będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku.

Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:

  1. a) Wydruk z konta potwierdzający dokonanie opłaty bankowej,
  2. b) Oryginał dowodu zapłaty,
  3. c) Kopia dowodu dokonania opłaty.

 

Powyższej opłaty należy dokonać na konto:

GMINA PRZEMĘT:

BS Wschowa oddział w Przemęcie

83 8669 0001 0042 0000 2000 0038

 

W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

 oraz dopisek „OPŁATA SKARBOWA”

Opłaty można również dokonać kartą płatniczą w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Przemęt .

 

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Przemęt, Wójt Gminy wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Przemęt po wejściu w życie ustawy tj. po 1 lipca 2023 r.

Osobą do kontaktu jest Pani Danuta Słodnik, pok. nr 26, nr tel. 65 615 69 64

Do pobrania 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa – Gmina Przemęt

Pobierz

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors