Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

OGŁOSZENIE

Magnetofon na żółtym tle.

Wójt Gminy Przemęt zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Przemęt uchwały nr 585/2024 z dnia 14 marca 2024 r. o w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemęt do roku 2034.

W dniu 14 marca radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemęt do roku 2034. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr 575/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Przemęt, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.

Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemęt do roku 2034.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 25 kwietnia 2024 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: urzad@przemet.pl, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

  1. a) z datą wpływu po dniu 25 kwietnia 2024 r.,
  2. b) bez danych kontaktowych,
  3. c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemęt do roku 2034!

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  3. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  4. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWRZANIU DANYCH

ART. 13 ORAZ 14 RODO

Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzad@przemet.pl, 65 549 60 71, 65 615 69 49.

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Przemęcie: Stanisław Rozwadowski

Zastępca inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Przemęcie: Piotr Leśniewicz

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się poprzez e-mail: iod@przemet.pl lub numery telefonów: 728-706-901, 667-941-610.

Pełny zakres informacji o przetwarzaniu danych dostępny jest pod adresem: https://przemet.pl/rodo/

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]