Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

III Sesja Rady Gminy Przemęt

Grafika przedstawia herb Gminy Przemęt na tle sali sesyjnej.

Termin: 26 czerwca 2024 r. godz. 9.00

Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podziękowanie dla ustępujących sołtysów za pełnioną funkcję na rzecz społeczności lokalnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie na kadencję 2024–2029.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie reprezentowania Gminy Przemęt w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Obra”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego „Obra”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Radomierz w rejonie ulic Dębowej i Wczasowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Przemęt.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonych w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 19. Raport o stanie Gminy Przemęt za rok 2023:
  a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Przemęt za rok 2023,
  b) debata nad raportem o stanie Gminy Przemęt,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania.
 20. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2023 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
  a) omówienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przemęt na rok 2023, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2023,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania  budżetu  gminy za rok 2023,
  d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przemęt za 2023 rok,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przemęt z tytułu wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2023 rok,
  f) dyskusja,
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2023,
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt absolutorium.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad.

Transmisja z sesji pod adresem https://www.przemet.tv/live.htm

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors