Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Nabór na Animatora Orlika

Wójt Gminy Przemęt ogłasza nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

I Wymagania niezbędne:

 • Ukończony 18 rok życia,
 • Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora,
 • Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,(w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j. t. z 2014 poz. 715 ze zm.).

II Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

III    Zakres wykonywanych czynności:

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla
  1. dzieci i młodzieży,
  2. osób dorosłych i seniorów,
  3. osób niepełnosprawnych,
  4. rodzin.
 2. Współpraca z szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
 5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
 6. Promocja Gminy Przemęt poprzez działalność prowadzoną na obiektach Orlik.
 7. Angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 8. Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie.
 9. Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk.
 10. Współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej i Sportu w zakresie koordynacji przeprowadzania okresowych zabiegów konserwacyjnych związanych z utrzymaniem nawierzchni.
 11. Prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.

IV Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; U. j.t. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)”,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych (załącznik nr 1),
 • Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 2).

V Miejsce wykonywania pracy – Boisko ORLIK Przemęt, ul. Jagiellońska 8.

VI Forma i okres zatrudnienia – Umowa zlecenie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. w godzinach ustalonych w regulaminie, który określa zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012″w Przemęcie, (80 godzin miesięcznie).

VII   Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 29 lutego 2016 r. do godz. 17:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Przemęt (pok. nr 24) z dopiskiem „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012″.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumentów nie odsyłamy.

Wójt Gminy Przemęt zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors