Wójt Gminy Przemęt zaprasza do udziału w konsultacjach Programu współpracy na rok 2019 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formą konsultacji jest zgłaszanie pisemnych opinii i uwag do programu współpracy przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 4 października 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. 

Załączniki: 

ZARZĄDZENIE NR 53.2018 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 października 2018 r.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY