Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2019r.  do 30 czerwca 2019r. przyjmowane są wnioski o  udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorstwa, numer kontaktowy telefonu lub adres poczty elektronicznej, numer NIP w przypadku przedsiębiorców, określenie inwestycji, planowany koszt i termin jej realizacji, miejscowość i numer ewidencyjny działki, na której planowana jest inwestycja, wskazanie tytułu prawnego do działki, na której planowana jest inwestycja oraz datę i podpis wnioskodawcy.

Jeżeli planowana wymiana jest związana z budową, przebudową budynku  do wniosku należy dołączyć kopię za  zgłoszenia zamiaru budowy lub ostatecznego pozwolenia na budowę  wraz z dokumentacją techniczną do wglądu, zgodę właściciela lokalu/budynku mieszkalnego na wykonanie inwestycji przez wnioskodawcę lub tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego, oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy Przemęt.

Dofinansowanie wynosi 50% kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 4000 zł i przeznaczone jest wyłącznie na inwestycje planowane.   Zgodnie z warunkami uchwały,  zakup pieca lub instalacji przed złożeniem wniosku i przed podpisaniem umowy z Gminą Przemęt, nie nie może zostać dofinansowany.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2019r. i zostaną rozpatrzone wg daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Przemęt.

Informacji udziela:  Edyta Przydróżna nr tel.65 615 69 88

link do uchwały:

https://archiwumbip.przemet.com/zasoby/files/zalaczniki/2018/lipiec/13/uchwala_nr_lv_370_18_dofinansowanie.pdf

Z uwagi na potrzebę ochrony powietrza informuję, że  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu prowadzi obsługę programu „Czyste Powietrze”. Informacje dostępne są na stronie internetowej www.wfosgw.poznan.pl lub pod numerem telefonu 61 845 62 24