Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w
Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pt: „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne
i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Przemęt z  siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt ogłasza konkurs na wspólną realizację projektu w ramach Działania nr 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.