W ramach projektu partnerskiego pn. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie realizuje szkołę dla rodziców. Zajęcia będą odbywać się w cyklu sześciu spotkań, łącznie 18 godzin, w terminie od 18.10.18r do 29.11.18r. Zajęcia są bezpłatne i będą prowadzone w Przemęcie w budynku Caritasu, ul. Klasztorna 5.

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: wyrażanie oczekiwań tak, żeby były respektowane przez dziecko; rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i ich akceptowanie; aktywne i wspierające słuchanie; motywowanie dziecka do współdziałania; modyfikowanie różnych niepokojących zachowań dziecka; uwalnianie dziecka od grania narzuconych ról w domu i w szkole; wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka; budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Szkoła dla rodziców jest cennym źródłem wiedzy o budowaniu i pielęgnowaniu relacji z dziećmi i młodzieżą.

 

informację przygotowała:

Wiesława Kruk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie